Vrienden van de hemel (Dutch)

Vrienden van de hemel

Beste lezer bij deze 5 technieken om in de hemel te zijn. Let wel op, bij sommige technieken ga je direct terug en wordt je geconfronteerd met je missie op aarde, weet zeker dat je wilt. Het is goed om eerst contact te maken met je innerlijke gids. Ik zet het hier onder bij de desbetreffende techniek erbij. Neem rustig de tijd en denk goed na voordat je verder gaat ook tijdens de technieken, weet van mate en begin hieraan alleen als je in balans bent met je huidige leven en de wens hebt om te transcenderen. Techniek 4 wordt je weer kind en moet je alles opnieuw leren of je kan door gaan. 
Techniek 1 is de meest toepasselijke techniek. Bij techniek 5 kan je niet peilen wees hier voorzichtig mee, het is de meest directe manier. Als je niet vertrouwd ben met alle technieken, zoek dan de Heilige Geest vergevenis

Techniek 1 (veiligste techniek)

Plaats de zelf van je gedachten uit jezelf

Techniek 2 (indirect)

Observeer je bewustzijn totdat het weg is

Techniek 3 (indirect)

Plaats jezelf in de kern van de aarde, duik in de kern van de aarde. Fixeer jezelf met het beeld en plaats je zelf zo diep mogelijk totdat je in de hemel bent, breek door de bodem van de hemel en vind jezelf opnieuw. Wis jezelf nu van deze positie

Techniek 4 (direct)

Duik in je zelf, met wat kijk ik? Neem daar zo veel mogelijk afstand van, dit is hemel op aarde mits je jou missie hebt voltooid. Als je voorbij een zeker punt bent kan je niet meer terug, doe hier voorzichtig mee test het kort en peil daarna

Techniek 5 (instant)

Vannuit waar kijk je op afstand naar dit leven? Plaats jezelf zo hoog mogelijk in de bron

Zicht 

Kijk naar het kijken etc. Ga zo ver mogelijk achter het punt van kijken zitten, kijk niet naar het punt
Duik vervolgens zo diep mogelijk en ontwikkel visie met deze visie kan je de aandacht richten op de kern van je brein wat extase geeft, het zelfde effect als 'high' zijn, verplaats je perspectief nu vanuit de hemel in plaats vanuit de realiteit, je bent thuis

Friends of heaven (English)


Friends of heaven

Dear reader, here are 5 techniques to be in heaven. Be careful, with some techniques you will go back directly and be confronted with your mission on earth, be sure you want to, It is good to first make contact with your inner guide. I put it here under the relevant technique. Take your time and think carefully before you continue, also during the techniques, know of measure and start this only if you are in balance with your current life and have the desire to transcend. Technique 4 you become a child again and have to learn everything again or you can continue with the technique. 
Technique 1 is the most appropriate technique. With technique 5 you cannot measure, be careful with this, as it is the most direct way. If you do not trust the techniques below, look for the Holy Spirits forgiveness


Technique 1 (safest technique)

Place the self of your thoughts out of yourself


Technique 2 (indirect)

Observe your consciousness until it is gone


Technique 3 (indirect)

Place yourself in the core of the earth, and dive into the core of the earth. Fix yourself with the image and place yourself as deep as possible until you are in heaven, break through the bottom of heaven and find yourself again. Erase yourself now from this position


Technique 4 (direct)

Dive into yourself, with what do I look? Take as much distance from it as possible, this is heaven on earth if you have completed your mission. If you are past a certain point you cannot go back, be careful with this test it briefly and measure afterwards


Technique 5 (instant)

From where do you look at this life from a distance? Place yourself as high as possible in the source


Sight

Look at the looking etc. Sit as far behind the point of looking as possible, do not look at the point Then dive as deep as possible and develop a vision with this vision you can focus your attention on the core of your brain which gives ecstasy, the same effect as being ‘high’, now move your perspective from heaven instead of from reality, you are home